Gość
Zamawiający
Formularz
Ogłoszenie nr 500026416-N-2017 z dnia 11-09-2017 r.
Wójt Gminy Świerklaniec: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Świerklaniec - Gimnazjum w Świerklańcu – etap I.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 584157-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Wójt Gminy Świerklaniec, Krajowy numer identyfikacyjny 54000900000, ul. Młyńska  3, 42-622   Świerklaniec, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 322 844 853, e-mail stefania.nolewajka@ugswierklaniec.pl, faks 322 844 852.
Adres strony internetowej (url): www.bip.swierklaniec.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Świerklaniec - Gimnazjum w Świerklańcu – etap I.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP.18.2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Ogólna charakterystyka robót: • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, • docieplenie ścian piwnic i cokołu, • docieplenie ścian, • docieplenie stropodachów, • remont wejścia głównego, Przedmiot umowy będzie realizowany w trakcie trwania roku szkolnego.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45321000-3

Dodatkowe kody CPV: 45100000-8, 45200000-9, 45400000-1
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zgodnie z art.93 ust. 1 pkt 4 ustawy - Prawo zamówień publicznych zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć te kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. Zamawiający nie może zwiększyć kwoty na realizację zadania objętego przedmiotową procedurą do ceny najkorzystniejszej.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych