W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Gminy Świerklaniec, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej w skrócie „RODO”, informuję że:

 I. Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Wójt Gminy Świerklaniec reprezentujący Gminę Świerklaniec z siedzibą w Świerklańcu przy ul. Młyńskiej 3, 42-622 Świerklaniec, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; tel. (32) 284 74 00.

II. Inspektor Ochrony Danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych w następujący sposób:

 1. na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
 2. pod numerem telefonu: (32) 284 74 16;
 3. pisemnie na adres: 42-622 Świerklaniec, ul. Młyńska 3.

 III. Podstawa Prawna i cele przetwarzania danych osobowych

 1. Przetwarzanie Panią/Pana danych odbywa się w związku z realizacją zadań własnych bądź zleconych Gminy Świerklaniec określonych przepisami prawa, w szczególności w art. 7 i 8 ustawy o samorządzie gminnym, w celu realizacji przysługujących Gminie uprawnień, bądź spełnienia przez Gminę obowiązków określonych tymi przepisami prawa albo jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.
 2. Przetwarzanie może być również niezbędne w celu wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną lub do podjęcia działań, na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy.
 3. Mogą również wystąpić przypadki, w których zostanie Pani/Pan poproszony/a o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie.

IV. Odbiorcy danych

Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, niż upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

V. Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.

VI. Okres przechowywania danych

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.
 2. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

VII. Prawa osób, których dane dotyczą, w tym dostępu do danych osobowych

Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora:

 1. dostępu do treści swoich danych osobowych,
 2. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
 3. usunięcia swoich danych osobowych,
 4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 5. przenoszenia swoich danych osobowych (w przypadku przetwarzania opartego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), art. 9 ust. 2 lit. a) art. 6 ust. 1 lit. b), RODO),
 6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (w przypadku przetwarzania opartego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO).

 Informuję również, że powyższe uprawnienia na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących mogą być ograniczone lub wyłączone. W takim wypadku, skorzystanie z danego uprawnienia będzie niemożliwe.

VIII. Prawo do cofnięcia zgody

    1. Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma Pani/Pan prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do jej cofnięcia.

    2. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania.

IX. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 X. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych

 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem:
 • ustawowym,
 • umownym, lub
 • warunkiem zawarcia umowy,

        do których podania będzie Pani/Pan zobowiązana/y.

 1. W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.
 2. W przypadku, gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli wykonać takiej umowy.
 3. W przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy.

XI. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 16, listopad 2017 11:20 Katarzyna Gołda
Artykuł został zmieniony. czwartek, 16, listopad 2017 11:25 Katarzyna Gołda
Artykuł został zmieniony. czwartek, 16, listopad 2017 11:25 Katarzyna Gołda
Artykuł został zmieniony. czwartek, 24, maj 2018 10:29 Anna Zdebik
Artykuł został zmieniony. czwartek, 24, maj 2018 10:36 Anna Zdebik
Artykuł został zmieniony. czwartek, 24, maj 2018 10:37 Anna Zdebik
Artykuł został zmieniony. czwartek, 24, maj 2018 10:42 Anna Zdebik
Artykuł został zmieniony. czwartek, 24, maj 2018 10:42 Anna Zdebik
Artykuł został zmieniony. czwartek, 24, maj 2018 10:43 Anna Zdebik
Artykuł został zmieniony. czwartek, 24, maj 2018 10:43 Anna Zdebik
Artykuł został zmieniony. czwartek, 24, maj 2018 10:44 Anna Zdebik
Artykuł został zmieniony. czwartek, 24, maj 2018 10:49 Anna Zdebik
Artykuł został zmieniony. czwartek, 24, maj 2018 10:50 Anna Zdebik
Artykuł został zmieniony. czwartek, 24, maj 2018 10:51 Anna Zdebik
Artykuł został zmieniony. czwartek, 24, maj 2018 10:53 Anna Zdebik
Artykuł został zmieniony. czwartek, 24, maj 2018 10:55 Anna Zdebik
Artykuł został zmieniony. czwartek, 24, maj 2018 10:56 Anna Zdebik
Artykuł został zmieniony. czwartek, 24, maj 2018 10:56 Anna Zdebik
Artykuł został zmieniony. czwartek, 24, maj 2018 10:57 Anna Zdebik
Artykuł został zmieniony. czwartek, 24, maj 2018 10:57 Anna Zdebik
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 28, maj 2018 07:29 Anna Zdebik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 28, maj 2018 13:46 Anna Zdebik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 05, wrzesień 2018 14:40 Beata Smuda