Ogłoszenia

Tytuł
Obwieszczenie Wójta Gminy Świerklaniec o zebraniu dowodów w sprawie (nr sprawy GN.6730.133.2017)
Obwieszczenie Wójta Gminy Świerklaniec o zebraniu dowodów w sprawie (nr sprawy GN.6730.131.2017)
Obwieszczenie Wójta Gminy Świerklaniec o wszczęciu postępowania administracyjnego uzgadniającego lokalizację inwestycji celu publicznego (nr sprawy GN.6733.24.2017)
Obwieszczenie Wójta Gminy Świerklaniec o wszczęciu postępowania administracyjnego uzgadniającego lokalizację inwestycji celu publicznego (nr sprawy GN.6733.35.2017)
Obwieszczenie Wójta Gminy Świerklaniec o wszczęciu postępowania administracyjnego uzgadniającego lokalizację inwestycji celu publicznego (nr sprawy GN.6733.34.2017)
Obwieszczenie Wójta Gminy Świerklaniec o wszczęciu postępowania administracyjnego uzgadniającego lokalizację inwestycji celu publicznego (nr sprawy GN.6733.22.2017)
Obwieszczenie Wójta Gminy Świerklaniec o wydanej decyzji o warunkach zabudowy (nr sprawy GN.6733.117.2017)
Obwieszczenie Wójta Gminy Świerklaniec o wszczęciu postępowania administracyjnego uzgadniającego lokalizację inwestycji celu publicznego (nr sprawy GN.6733.33.2017)
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego "Chusty igłą malowane"
Obwieszczenie Wójta Gminy Świerklaniec o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w gmine Świerklaniec obejmującego południową część obszaru sołectwa Świerklaniec