Rok 2018

Tytuł
Modernizacja portyku wejściowego zabytkowego obiektu - Pałacu Kawalera w Świerklańcu. Termin przetargu: 09.05.2018
Zaprojektowanie i budowa nowej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem istniejącej kanalizacji deszczowej, modernizacją istniejącej sieci wodociągowej i odtworzeniem nawierzchni dróg w ramach projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Świerklaniec”, nr POIS.02.03.00-00-0303/17 który jest realizowany w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno –ściekowa w aglomeracjach, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Termin 08.06.2018
Inżynier Kontraktu dla projektu "Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Świerklaniec". Termin przetargu: 08.05.2018 r.
Odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów biodegradowalnych (w tym zielonych), odpadów wielkogabarytowych i odpadów remontowo-budowlanych z obiektów wymienionych w załączniku nr 1 wraz z dzierżawą pojemników (kontenerów) niezbędnych do wykonania umowy, termin składania ofert 15.03.2018
Wykonanie instalacji paneli fotowoltaicznych oraz instalacji kolektorów słonecznych na prywatnych budynkach jednorodzinnych należących do mieszkańców Gminy Świerklaniec
Wykonanie bieżącego utrzymania dróg gminnych publicznych i wewnętrznych o nawierzchni gruntowej oraz chodników na terenie gminy Świerklaniec w okresie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2018 r. Termin przetargu: 19.02.2018 r.
Wykonanie remontu dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2018 r. Termin przetargu: 16.02.2018 r.
Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Świerklańcu z przeznaczeniem na przedszkole. Termin przetargu: 12.02.2018 r.